תצוגה את הרעיון של ריהוט כי אנו אגיד לך היום לא היה בבקשה את
afficher la Art abstrait (Latin: abstractio - quelque chose d'abstrait) est une sorte de
afficher Les carreaux sont la dernière chose à laquelle vous pensez quand vous parlez
afficher L'idée d'ameublement que nous vous dirons aujourd'hui ne plaira pas aux hommes. Ou
visualización la Arte abstracto (Latín: abstractio - algo abstracto) es una especie de movimiento
visualización Los azulejos son lo último en lo que piensas cuando hablas la palabra
visualización La idea de equipamiento que le diremos hoy no agradaría a los hombres.
kijelző az Absztrakt művészet (Latin: abstractio - valami absztrakt) egyfajta modern művészeti mozgalom. Ezt
kijelző A csempe az utolsó dolog, amire gondolsz, amikor beszélsz a szóval keleti hallani.
kijelző A berendezési ötlet, amit ma meg fogunk mondani, nem tetszik a férfiaknak. Vagy
map